Wzrost ryzyka kredytowego

Cały czas o wzroście ryzyka kredytowego… Za Euler Hermes można stwierdzić, że wzrasta ryzyko kredytowe – istnieje ryzyko, że rdr bankructwo ogłosi w 2019 r. 6% więcej spółek. Jest to kontynuacja wręcz globalnego trendu wzrostu ryzyka kredytowego z 2018 r.

„Stąd analizowany przez Euler Hermes globalny wskaźnik niewypłacalności, obejmujący 43 kraje odpowiadające łącznie za 83 proc. globalnego PKB, wzrósł w 2018 r. o 10 proc. r/r. Euler Hermes spodziewa się, że w 2018 r. aż w 20 krajach odnotowano więcej niewypłacalności niż w 2017 r.”

Powodem w 2018 r. jest pogorszenie sytuacji makroekonomicznej na świecie, wejście w życie nowych procedur upadłościowych oraz większa skłonność do korzystania z procedur dotyczących niewypłacalności w Chinach. W 2019 r. należy oczekiwać kontynuacji tego trendu z powodu przewidywanego pogorszenia się koniunktury gospodarczej na świecie, także w najważniejszych gospodarkach. Ryzyko kredytowe w takiej sytuacji dotyczy szczególnie przedsiębiorstw o wysokich kosztach stałych, wysokich zapasach i uzależnieniu od zewnętrznego finansowania. Ponadto, potencjalny koniec łatwego dostępu do taniego pieniądza może kreować problemy finansowe dla przedsiębiorstw o dużym zadłużeniu.

Aktualnie w Polsce ok. 500 przedsiębiorstw złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, dla 417 sąd otworzył postępowanie (w 2018 r. upadłość ogłosiło 558 przedsiębiorstw).

Upadłość spółki Qumak

Qumak podał, że sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zarząd Qumaka złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki 31 października 2018 roku.

 

Indie – zadłużenie w gospodarce

W Niemczech upadła linia lotnicza Germania – utrata płynności finansowej. Podobny problem obserwujemy w Indiach. Problemy raportuje największa prywatna linia lotnicza Jet Airways. Proponowane rozwiązanie to przejęcie 15% udziałów Jet Air przez komercyjny State Bank of India w zamian za anulowanie długów. Jest to rezultat trudności spowodowanych niskimi marżami, dużą konkurencją rynkową oraz zależnością od wahań cen ropy, stanowiącej dużą część ich kosztów. Rząd indyjski, unikając ryzyka politycznego, dąży do uniknięcia bankructwa dużych przedsiębiorstw i możliwej paniki rynkowej. Dotyczy to szczególnie największych przedsiębiorstw, które rosną dzięki zadłużaniu się. W 2018 r. za jedną czwartą „złych długów” w systemie bankowym (non-performing assets, NPAs) odpowiedzialnych było 12 wielkich indyjskich firm.

Banca Carige

ryzyko kredytowe

Rząd Włoch podpisał dekret, na mocy którego Banca Carige otrzyma państwowe wsparcie. To już kolejny bank, który jest ratowany za pieniądze podatników. Na moc tego dekretu bank otrzyma gwarancje państwa na emitowane przez siebie obligacje oraz pożyczki od Banku Włoch.

Dodatkowo, genueński kredytodawca uzyska możliwość dokapitalizowania przez państwo. Od początku roku Banca Carige jest pod nadzorem komisarzy wyznaczonych przez Europejski Bank Centralny. Sytuacja banku jest bardzo zła, na tyle że nie udało się pozyskać kapitału z sektora prywatnego.

Od stycznia do września 2018 r. bank zanotował 189 mln euro straty netto wobec 328,8 mln euro straty w analogicznym okresie roku 2017 r. Ta seria strat obniżyła współczynnik adekwatności kapitałowej CET1 do 10.8% , czyli poniżej wymaganego 13,125% przez Europejski Bank Centralny. Na koniec III kw. Aż 27,5% kredytów było opóźnione w spłacie przynajmniej 30 dni. Według najnowszych danych Banca Carige miał prawie 24 mld euro aktywów i 16 mld euro depozytów, co pozycjonuje go daleko za największymi bankami we Włoszech (np. Unicredit ma sumę bilansową 824mld euro).

To kolejny kryzys we włoskiej bankowości. Dwa lata temu mieszkańcy Italii przekazali na ratowanie innego banku prawie 9 mld euro, a pół roku później sfinansowali „bailout” dla Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca. Jak widać, kryzys bankowy we Włoszech wciąż jest obecny. Nie wiadomo, ile z nich znajduje się na krawędzi bankructwa, ponieważ bankowe księgi bywają zwyczajnie fałszowane (jak np. w przypadku Banco Monte dei Paschi. Kryzys ten to wynik dwóch dekad gospodarczej stagnacji i braku nawet nominalnego wzrostu PKB na mieszkańca.

Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w 2018 r.

ryzyko kredytowe upadłość

Jest już dostępny nowy raport Coface dot. upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w 2018 r.

W roku 2018 liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 975, czyli o 10 proc. więcej niż w roku 2017 (wg danych na koniec grudnia 2018).

Najwięcej, bo 267 upadłości i restrukturyzacji odnotowano w produkcji, jest to o 7 proc. więcej niż w 2017 roku. Największy wzrost postępowań mamy w transporcie – o 40 proc.Budownictwo pozostaje na podobnym poziomie do tego z roku poprzedniego.

Zadbaj o zarządzanie kredytowe w Twojej firmie – sprawdź nasze narzędzie Credit Scoring Online