Benefit System

Benefit System wypracował 114,65 mln PLN zysku netto 2018 r. wobec 88,1 mln PLN w 2017 r., EBIT 153,56 mln PLN (121,41 mln PLN w 2017 r.), EBITDA 197,92 mln PLN (155,53 mln PLN w 2017 r.), przychody ze sprzedaży wyniosły 1.219,57 mln PLN w 2018 r. wobec 964,79 mln PLN w 2017 r.

Tauron

Zysk netto grupy Tauron w 2018 r. wyniósł 207 mln PLN (1,383 mld PLN w 2017 r. – czyli 85% z roku 2017), EBITDA 3,37 mld PLN (3,62 mld PLN w 2017 r.), a przychody to 18,12 mld PLN (17,4 mld PLN w 2017 r.). Zdarzenia jednorazowe, obciążające wynik netto to odpisy z tytułu utraty wartości aktywów (w segmencie wytwarzanie 467 mln PLN oraz 214 mln rezerwy, utworzonej w związku z potencjalnym efektem ustawy o cenach prądu.

Trakcja PKRiI – strata

Kierownictwo Trakcja PKRiI poinformowało o szacunku straty za 2018 r. – wynosi ona ok. 75 mln PLN, EBITDA -85 mln PLN (rok wcześniej zysk 32,8 mln PLN). Straty wynikają z konieczności aktualizacji budżetów kontraktowych w czwartym kwartale o prawie -140 mln PLN: wzrost kosztów oraz wydłużenie czasu realizacji. Ponadto, co nie jest ujęte w budżecie, wartość pozwów sądowych, które złożyła zamawiającym spółka, wynosi 110 mln PLN.

Ryzyko kredytowe – wskaźniki płynności

Płynność finansowa określa

W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno przestrzegać zasad racjonalnego gospodarowania a także zachować płynność finansową. Płynność finansowa określa zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań (płatnych w przeciągu 1 roku) . W tym celu firmy wykorzystują zasoby płynne (aktywa bieżące). Rachunki płynności sporządzane są dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i dotyczą zarówno okresów krótszych (np. rocznych) jak i długiego horyzonty czasowego.

Dla bieżącej oceny sytuacji finansowej uwzględnia się stan płynności

– strumieni przepływów środków pieniężnych w okresie, za który sporządzono rachunek wyników;

– stanów w zakresie środków obrotowych i zobowiązań płatniczych (początek i koniec okresy sprawozdawczego).

 

Do oceny zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań służą:

– wskaźnik bieżącej płynności finansowej

– wskaźnik szybki tzw. mocny test.

Ale czy rachunek wyników i bilans to właściwe instrumenty oceny płynności finansowej?

Wskaźnik szybki

Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik szybki wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom. Jednak w sytuacji wysokiej inflacji czasami może być uzasadniony niższy niż 1 poziom tego wskaźnika.

Oceniając sytuację finansową firmy należy sprawdzić jakie są tendencje zmian powyższych wskaźników w czasie. Niskie wskaźniki płynności są sygnałem o zagrożeniu zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, zaś płynność większa niż potrzeby firmy może mieć niekorzystny wpływ na jej rentowność. W związku z tym powstaje potrzeba uzupełnienia badań płynności finansowej o analizę funduszu obrotowego. W tym celu oblicza się w pierwszej kolejności relację funduszu obrotowego i mnoży się przez liczbę dni w roku ( 360).

Ten wskaźnik określa liczbę dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał obrotowy. Poziom kapitału obrotowego w dniach maleje przy zwiększaniu sprzedaży . Jeśli proporcjonalnie do obrotu nie zwiększy się kapitał obrotowy, wówczas przy zwiększaniu obrotów wzrośnie niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej – informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. (stanowią je zobowiązania wobec dostawców, pracowników, budżetów, kredyty krótkoterminowe, raty kredytu długoterminowego przypadające w danym roku)
Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach : 1,2-2,0 ( wielkość aktywów bieżących powinna być dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów a minimum bezpieczeństwa określa wskaźnik równy 1,2)

 

Sygnity – wyniki 2017/18

Sygnity miało 11,25 mln PLN straty netto i 7,34 mln PLN straty EBIT w roku finansowym 2017/18 (od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.), wobec 123,35 mln PLN straty rok wcześniej. EBIT  rok wcześniej wyniósł -124,93 mln PLN. Jednak EBITDA wyniosła 728 tys. PLN wobec straty 111,39 mln PLN rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,3 mln PLN w 2018 r., gdy 322,26 mln PLN rok wcześniej.