Ryzyko kredytowe – wskaźniki płynności

Płynność finansowa określa

W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno przestrzegać zasad racjonalnego gospodarowania a także zachować płynność finansową. Płynność finansowa określa zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań (płatnych w przeciągu 1 roku) . W tym celu firmy wykorzystują zasoby płynne (aktywa bieżące). Rachunki płynności sporządzane są dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i dotyczą zarówno okresów krótszych (np. rocznych) jak i długiego horyzonty czasowego.

Dla bieżącej oceny sytuacji finansowej uwzględnia się stan płynności

– strumieni przepływów środków pieniężnych w okresie, za który sporządzono rachunek wyników;

– stanów w zakresie środków obrotowych i zobowiązań płatniczych (początek i koniec okresy sprawozdawczego).

 

Do oceny zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań służą:

– wskaźnik bieżącej płynności finansowej

– wskaźnik szybki tzw. mocny test.

Ale czy rachunek wyników i bilans to właściwe instrumenty oceny płynności finansowej?

Wskaźnik szybki

Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik szybki wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom. Jednak w sytuacji wysokiej inflacji czasami może być uzasadniony niższy niż 1 poziom tego wskaźnika.

Oceniając sytuację finansową firmy należy sprawdzić jakie są tendencje zmian powyższych wskaźników w czasie. Niskie wskaźniki płynności są sygnałem o zagrożeniu zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, zaś płynność większa niż potrzeby firmy może mieć niekorzystny wpływ na jej rentowność. W związku z tym powstaje potrzeba uzupełnienia badań płynności finansowej o analizę funduszu obrotowego. W tym celu oblicza się w pierwszej kolejności relację funduszu obrotowego i mnoży się przez liczbę dni w roku ( 360).

Ten wskaźnik określa liczbę dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał obrotowy. Poziom kapitału obrotowego w dniach maleje przy zwiększaniu sprzedaży . Jeśli proporcjonalnie do obrotu nie zwiększy się kapitał obrotowy, wówczas przy zwiększaniu obrotów wzrośnie niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej – informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. (stanowią je zobowiązania wobec dostawców, pracowników, budżetów, kredyty krótkoterminowe, raty kredytu długoterminowego przypadające w danym roku)
Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach : 1,2-2,0 ( wielkość aktywów bieżących powinna być dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów a minimum bezpieczeństwa określa wskaźnik równy 1,2)

 

Sygnity – wyniki 2017/18

Sygnity miało 11,25 mln PLN straty netto i 7,34 mln PLN straty EBIT w roku finansowym 2017/18 (od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.), wobec 123,35 mln PLN straty rok wcześniej. EBIT  rok wcześniej wyniósł -124,93 mln PLN. Jednak EBITDA wyniosła 728 tys. PLN wobec straty 111,39 mln PLN rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,3 mln PLN w 2018 r., gdy 322,26 mln PLN rok wcześniej.

Monnari – wzrost przychodów w grudniu 2018

Sieć sklepów odzieżowych odnotowała w ostatnim miesiącu minionego roku wzrost przychodów o prawie 10,5% – do 36,9 mln PLN. W całym czwartym kwartale 2018 r. sprzedaż wyniosła ok. 84,4 mln PLN (+9,61%). Sprzedaż Monnari w całym 2018 r. zamknęła się kwotą ok. 241,5 mln PLN – o 1,1% mniejsza niż w 2017 r.

Croatia Airlines na skraju bankructwa

Croatia Airlines na skraju bankructwa. Firma potrzebuje 150 mln kun w ciągu najbliższych 6 miesięcy, aby kontynuować przewozy. Linia od 2008 r. przynosi straty. Zmaga się także z brakami kadrowymi i wysoką ceną paliwa. W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja o sprzedaży dwóch samolotów.