Ryzyko kredytowe w Chinach

W chinach średnio oczekuje się na zapłatę 83 dni, cykl konwersji gotówki w chińskich przedsiębiorstwach przemysłowych to ok. 130 dni. Rośnie czas oczekiwania na spłacenie zobowiązań, a chińskie PKB odnotowuje redukcję dynamiki wzrostu. W ostatnich dwóch latach należności przeterminowane wzrosły o 23% w chińskiej gospodarce. Powstaje znaczące ryzyko bankructw – najpierw małe przedsiębiorstwa, dla których ta sytuacja jest najbardziej dotkliwa.

Pewne trudności Credit Suisse

W lutym 2016 r. bank Credit Suisse odnotował największa od siedmiu lat stratę w ujęciu kwartalnym, stąd jego prezes zaproponował jego restrukturyzację. Ceny akcji CS w 2015 r. straciły 47%. Odpis aktualizujący za 2015 r. to 346 mln USD. Dotyczy to inwestycji w fundusze o podwyższonym ryzyku. Także nieautoryzowana działalność traderów przyczyniła się do powstania strat w portfelach zarządzanych przez CS.

 

HAWE potencjalna upadłość

ARP wskazuje, że jedynym sposobem ochrony interesów wierzycieli HAWE – zgodnie z uzasadnieniem decyzji sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego w Hawe – jest ogłoszenie upadłości.

 

Kopex – restrukturyzacja

Grupa Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej. Szacuje, że jego wdrożenie przyniesie 80-110 mln zł oszczędności rocznie. Kopex podał, że jako podstawowe założenia programu restrukturyzacji przyjęto trzy obszary: restrukturyzację zadłużenia, restrukturyzację operacyjną i zaangażowanie inwestora strategicznego.

Wzrost ryzyka kredytowego firm IT

Pogarszają się wyniki firm informatycznych. Obserwowane jest załamanie zamówień ze strony sektora publicznego. Brak jest wykorzystania funduszy z nowej perspektywy 2014-2020. Liczba zamówień zredukowana została o ponad połowę w porównaniu do roku 2015.