OT Logistics – restrukturyzacja

OT Logistics i jego główny akcjonariusz uzgodnili treść wstępnych założeń porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami kredytującymi oraz jednym z uprawnionych obligatariuszy.

Porozumienie będzie zakładało m.in. wydłużenie terminów i zmianę warunków spłaty zobowiązań, wdrożenie planu naprawczego dla grupy kapitałowej oraz refinansowanie obligacji, podała spółka.

Branża budowlana – ryzyko kredytowe

budownictwo ryzyko kredytowe

Nie widać obecnie szans na poprawę na rynku budowlanym – ocenia Euler Hermes w swoim raporcie.

„Nie widzimy obecnie warunków, aby sytuacja miała się
odwrócić czyli między innymi: kontrakty byłyby na większą skalę renegocjowane za zgodą zamawiających, ceny materiałów i koszty pracy miałyby spaść, a dostępność pracowników i możliwości przewozowe materiałów zaopatrzeniowych miałyby się szybko zwiększyć” – napisano w
raporcie. Euler pisze, że jedyne, co może zmniejszyć tempo przybywania nowych niewypłacalności w branży to efekt statystyczny dużej już bazy w minionym roku.

Wzrost ryzyka kredytowego

Cały czas o wzroście ryzyka kredytowego… Za Euler Hermes można stwierdzić, że wzrasta ryzyko kredytowe – istnieje ryzyko, że rdr bankructwo ogłosi w 2019 r. 6% więcej spółek. Jest to kontynuacja wręcz globalnego trendu wzrostu ryzyka kredytowego z 2018 r.

„Stąd analizowany przez Euler Hermes globalny wskaźnik niewypłacalności, obejmujący 43 kraje odpowiadające łącznie za 83 proc. globalnego PKB, wzrósł w 2018 r. o 10 proc. r/r. Euler Hermes spodziewa się, że w 2018 r. aż w 20 krajach odnotowano więcej niewypłacalności niż w 2017 r.”

Powodem w 2018 r. jest pogorszenie sytuacji makroekonomicznej na świecie, wejście w życie nowych procedur upadłościowych oraz większa skłonność do korzystania z procedur dotyczących niewypłacalności w Chinach. W 2019 r. należy oczekiwać kontynuacji tego trendu z powodu przewidywanego pogorszenia się koniunktury gospodarczej na świecie, także w najważniejszych gospodarkach. Ryzyko kredytowe w takiej sytuacji dotyczy szczególnie przedsiębiorstw o wysokich kosztach stałych, wysokich zapasach i uzależnieniu od zewnętrznego finansowania. Ponadto, potencjalny koniec łatwego dostępu do taniego pieniądza może kreować problemy finansowe dla przedsiębiorstw o dużym zadłużeniu.

Aktualnie w Polsce ok. 500 przedsiębiorstw złożyło wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, dla 417 sąd otworzył postępowanie (w 2018 r. upadłość ogłosiło 558 przedsiębiorstw).

Upadłość spółki Qumak

Qumak podał, że sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zarząd Qumaka złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki 31 października 2018 roku.