Ruch – znak zapytania dla ryzyka kredytowego

ryzyko kredytowe kontrahenta firmy

Wzrasta ryzyko kredytowe związane ze współpracą ze spółką Ruch S.A., która kolejny rok wykazała stratę w sprawozdaniu finansowym.  Za 2017 r. strata wynosi -56,8 mln PLN, przy redukcji przychodów rdr.

Wygląda, że Ruch jest stale nierentowny – od 2010 r. zawsze odnotowywał stratę na działalności podstawowej.

Ruch obecny jest głównie w kategoriach produktów (prasa, papierosy, bilety, karty telefoniczne i doładowania pre-paid), których sprzedaż systematycznie obniża się.

Stąd plan sprzedaży segmentu detalicznego (kiosków wydzielonych do spółki ruch Detal), który jednak generuje ok. 6% przychodów. W ten sposób Ruch planuje zdobyć środki na dalsze funkcjonowanie, a nawet rozwój.

Okazuje się, że Ruch potrzebuje zastrzyku gotówki nie tylko na rozwój, ale także na działalność operacyjną – pojawiają się informacje o zaległościach w stosunku do wydawców prasy, które stale rosną i sięgają kilku już miesięcy.

Przy obniżeniu przychodów z 1,46 mld PLN do 1,34 mld PLN wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, a szczególnie z tytułu dostaw i usług o ok. 50 mln PLN rdr., wskaźnik bieżącej płynności uległ redukcji z już niskiego poziomu 0,99 do 0,64, a wskaźnik zadłużenia wzrósł z 78% do 85,4%.

Sytuacja taka sprawia, że rośnie ryzyko kredytowe także dla dostawców Ruchu, którzy – szczególnie mniejsze wydawnictwa – mogą mieć problemy z opóźnieniem płatności, wręcz problemy z płynnością.

Ryzyko kredytowe – przeterminowane amerykańskie należności  

ryzyko kredytowe płynnosci kontrahenta

W 2018 r. wzrósł procent opóźnionych należności w segmencie B2B i dotyczy ok. 90% przedsiębiorców. Jak już wcześniej pisaliśmy na blogu zawsze przekłada się ta sytuacja na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W USA, Kanadzie, Meksyku i Brazylii (nazwijmy te 4 państwa jako Ameryka) ok. 21% przedsiębiorstw musiało korygować przepływy finansowe, ponad 20% opóźniało swe płatności, zaś ok. 17,5% utraciło zyski. Bankructwa okazywały się najczęstszym powodem utraty zysków.

Przeterminowane należności stają się powodem ograniczenia sprzedaży na kredyt kupiecki (np. rdr w USA o 5,7%, a w Brazylii o 4,9%). W USA jest do zaobserwowania sytuacja, kiedy kredyt kupiecki chętniej udzielany jest krajowym podmiotom, niż zagranicznym, chociaż w stosunku do krajowych przedsiębiorstw są stosowane wszystkie ostrożnościowe mechanizmy.

W stosunku do zagranicznych podmiotów, na ocenę ryzyka kredytowego wpływa także poziom ryzyka w danym państwie: oceniane są ryzyka polityczne, kursu walutowego, makroekonomiczne oraz dostęp do informacji o sytuacji finansowej kontrahenta.

Opóźnione należności to już ok. 50% faktur…

W USA, Kanadzie, Meksyku i Brazylii w 2018 r. opóźnione należności to już ok. 50% faktur (wzrost o ok. 1,2% rdr) – wszystkie państwa oprócz USA odnotowują wzrost. W Kanadzie odnotowano najwyższy skok, bo o 4% rdr, zaś w USA redukcję o 4,4%. Powodem opóźniania płatności jest niedostateczny dostęp do funduszy (Brazylia, Meksyk, USA) oraz traktowanie zakupu przeterminowanych należności przez kupujących jako sposobu na finansowanie swej działalności (USA).

W 2018 r. wydłużył się termin spłaty faktur. Średnio w USA, Kanadzie, Meksyku i Brazylii wyniósł on 63 dni w sektorze B2B, ale w Meksyku to 71 dni, a w Kanadzie 54 dni. W 2018 r. terminy płatności średnio wynosiły 31 dni, w sektorach spożywczym 33 dni, a rolnictwie 35 dni, najkrótsze terminy płatności to sektor papierniczy 17 dni i chemiczny 22 dni. Największe opóźnienia płatności występują w sektorach chemicznym 38 dni (klienci finansują się należnościami) i maszynowym 40 dni (klienci mają ograniczony dostęp do finansowania).

Ok. 1,8% należności nie jest odzyskiwane. Jednym z powodów  jest zła sytuacja finansowa kontrahenta: brak możliwości odzyskania należności wynika z bankructwa kontrahenta, niemożności jego zlokalizowania (!), braku potencjału do odzyskania zadłużenia oraz bardzo odległego w czasie zadłużenia. W Brazylii prawo upadłościowe sprawia, że najprościej jest nie zapłacić faktury – ok. 2,5% jest nieodzyskiwanych.

 

Zadłużenie gmin na koniec zeszłego roku

ryzyko kredytowe

Z informacji Ministerstwa Finansów na temat zadłużenie gmin na koniec zeszłego roku wynika, że najbardziej zadłużone gminy w Polsce to kolejno Warszawa, Łódź i Wrocław. Stolica zajęła niechlubne pierwsze miejsce z kwotą należności na poziomie 5 mld 126 mln zł.

Z kolei gminy z największym długiem przypadającym na jednego mieszkańca to Ostrowice, Rewal i Byczyna – wszystkie z województwa zachodniopomorskiego. Zobowiązania w nich przekroczyły 10 tys. zł per capita. Zadłużenie Ostrowic wynosi obecnie 46,9 mln zł.

Jak podaje Ministerstwa Finansów, całkowity dług samorządów na koniec 2017 r. wynosił 57 mld 205 mln zł. W 2015 r. było to 58 mld 639 mln zł, a w 2016 r.  56 mld 685 mln.

Ryzyko kredytowe – wzrost ryzyka bankructw

ryzyko kredytowe kontrahenta firmy

Wzrasta ryzyko kredytowe związane z upadłościami przedsiębiorstw. Coface szacuje, że może być wzrost rdr o 30%. Już w pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano wzrost o 31% rdr (467 postępowań). Problemem jest wzrost kosztów działalności operacyjnej przy braku możliwości zmian cen, co wynika z wysokiej konkurencji na rynku. Rok 2018 r. jest kolejnym, kiedy ryzyko bankructw przedsiębiorstw wzrasta.