Ryzyko kredytowe. Redukcja przepływów pieniężnych

Redukcja przepływów pieniężnych to różnica pomiędzy wartością przepływów finansowych określonych w kontrakcie, a ich wartością, którą oczekuje przedsiębiorstwo po uwzględnieniu wpływu ryzyka kredytowego. Redukcja może wynikać nie tylko z ograniczenia ich wartości, ale także znaczącego opóźnienia w czasie (wysoka wartość recovery rate – RR odzyskania należności, czy zobowiązania), co wynika z analizy wartości bieżącej przepływów pieniężnych (po dyskoncie). Wartość ta powinna zostać skompensowana odsetkami za opóźnienie wywiązania się przez kontrahenta ze zobowiązań kontraktowych.

Ryzyko kredytowe – efekt domina

kopalnia wegielCzeski rząd wsparł bieżące funkcjonowanie OKD (Ostravsko-Karvinské Doly) pożyczką w wysokości 700 mln CZK, co powinno pozwolić realizować wydobycie w kopalniach spółki i jego bezpieczeństwo. Niepewna jest jednak przyszłość OKD – postępowanie upadłościowe może zakończyć się likwidacją zakładu lub jego reorganizacją.

Jest to istotne także dla PKP Cargo, który jest właścicielem AWT (czeskiego przewoźnika). Decyzja o przyszłości OKD powinna być znana w sierpniu br.

 

materializacja ryzyka kredytowego / Police

Zarząd Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group SA (AFRIG SA) z siedzibą w Dakarze na kwotę 10,5 mln EUR, co odpowiada 46,4 mln PLN. Jest to zatem efekt materializacji ryzyka kredytowego, a wręcz efektu domina wywołanego tym ryzykiem, bo AFRIG SA też zawiązał u siebie odpisy.

Action i ryzyko kredytowe

 

HSBC Bank Polska odmówił finansowania Action w momencie, gdy dowiedział się, że 2 urzędy skarbowe domagają się łącznie zapłaty 58 mln PLN VAT. Od sierpnia Action uzyskał ochronę w wyniku postępowania sanacyjnego.