Ryzyko kredytowe – wskaźniki płynności

Płynność finansowa określa

W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno przestrzegać zasad racjonalnego gospodarowania a także zachować płynność finansową. Płynność finansowa określa zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań (płatnych w przeciągu 1 roku) . W tym celu firmy wykorzystują zasoby płynne (aktywa bieżące). Rachunki płynności sporządzane są dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i dotyczą zarówno okresów krótszych (np. rocznych) jak i długiego horyzonty czasowego.

Dla bieżącej oceny sytuacji finansowej uwzględnia się stan płynności

– strumieni przepływów środków pieniężnych w okresie, za który sporządzono rachunek wyników;

– stanów w zakresie środków obrotowych i zobowiązań płatniczych (początek i koniec okresy sprawozdawczego).

 

Do oceny zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań służą:

– wskaźnik bieżącej płynności finansowej

– wskaźnik szybki tzw. mocny test.

Ale czy rachunek wyników i bilans to właściwe instrumenty oceny płynności finansowej?

Wskaźnik szybki

Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik szybki wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom. Jednak w sytuacji wysokiej inflacji czasami może być uzasadniony niższy niż 1 poziom tego wskaźnika.

Oceniając sytuację finansową firmy należy sprawdzić jakie są tendencje zmian powyższych wskaźników w czasie. Niskie wskaźniki płynności są sygnałem o zagrożeniu zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, zaś płynność większa niż potrzeby firmy może mieć niekorzystny wpływ na jej rentowność. W związku z tym powstaje potrzeba uzupełnienia badań płynności finansowej o analizę funduszu obrotowego. W tym celu oblicza się w pierwszej kolejności relację funduszu obrotowego i mnoży się przez liczbę dni w roku ( 360).

Ten wskaźnik określa liczbę dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał obrotowy. Poziom kapitału obrotowego w dniach maleje przy zwiększaniu sprzedaży . Jeśli proporcjonalnie do obrotu nie zwiększy się kapitał obrotowy, wówczas przy zwiększaniu obrotów wzrośnie niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej – informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. (stanowią je zobowiązania wobec dostawców, pracowników, budżetów, kredyty krótkoterminowe, raty kredytu długoterminowego przypadające w danym roku)
Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach : 1,2-2,0 ( wielkość aktywów bieżących powinna być dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów a minimum bezpieczeństwa określa wskaźnik równy 1,2)

 

Indie – zadłużenie w gospodarce

W Niemczech upadła linia lotnicza Germania – utrata płynności finansowej. Podobny problem obserwujemy w Indiach. Problemy raportuje największa prywatna linia lotnicza Jet Airways. Proponowane rozwiązanie to przejęcie 15% udziałów Jet Air przez komercyjny State Bank of India w zamian za anulowanie długów. Jest to rezultat trudności spowodowanych niskimi marżami, dużą konkurencją rynkową oraz zależnością od wahań cen ropy, stanowiącej dużą część ich kosztów. Rząd indyjski, unikając ryzyka politycznego, dąży do uniknięcia bankructwa dużych przedsiębiorstw i możliwej paniki rynkowej. Dotyczy to szczególnie największych przedsiębiorstw, które rosną dzięki zadłużaniu się. W 2018 r. za jedną czwartą „złych długów” w systemie bankowym (non-performing assets, NPAs) odpowiedzialnych było 12 wielkich indyjskich firm.

GetBack – układ

Zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack przegłosowało zawarcie układu. W dniu 22.01.2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej podano wynik głosowania, które odbyło się we wtorek. Przyjęty układ przewiduje spłatę niezabezpieczonych wierzycieli spółki na poziomie 25%. Przyjęte propozycje układowe zakładają działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej. Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25% w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki